WYDARZENIA

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 20 kwietnia 2022r.

 

20 kwietnia 2022 r. odbyło się III spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Spotkanie odbyło się z udziałem Pana Ministra Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta, a prowadził je Pan Jakub Gołąb Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji oraz Marzanna Bieńkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji RPP.

 

Tematem przewodnim było zaangażowanie Rzecznika i organizacji pacjentów działających w Polsce w pomoc osobom z Ukrainy oraz wymiana informacji i powstałych już doświadczeń, a także poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

Podczas spotkania rozmawiano również o Karcie Zasad Dobrego Zarządzania Organizacji Pacjentów, którą przedstawił Pan Igor Grzesiak Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, a także o  inicjatywie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Nasz Rzecznik”, którą   zreferowała Pani Urszula Jaworska Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej.

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 9 marca 2022r.

   9 marca 2022r. odbyło się  drugie w tym roku spotkanie Rady Organizacji Pacjentów funkcjonującej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym razem, było to szkolenie zorganizowane wspólnie z Centrum e-Zdrowia pt. “Cyfryzacja w ochronie zdrowia od strony Pacjenta” dedykowane przedstawicielom organizacji pacjenckich. Podczas spotkania omawiane były m.in. metody potwierdzania Profilu Zaufanego, obsługa Internetowego Konta Pacjenta (IKP), założenia i funkcjonowanie e-recepty oraz e-recepty transgranicznej, a także innych form e-dokumentacji.

Przedstawicieli Rady Organizacji Pacjentów przywitał Zastępca  Rzecznika Praw Pacjenta – Grzegorz Błażewicz, który podziękował im za zaangażowanie w pomoc na rzecz pacjentów, szczególnie w sytuacjach zagrożenia takich jak epidemia, czy działania wojenne.

Słowa uznania przekazał też Dyrektor Centrum e-Zdrowia – Paweł Kikosicki, który uczestniczącym w spotkaniu fundacjom i stowarzyszeniom zaoferował pomoc edukacyjną w temacie e-Zdrowia – we wszystkich możliwych zakresach.

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 20 stycznia 2022r.

   20 stycznia odbyło się  pierwsze w 2022 roku spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku. Członkowie organizacji pacjenckich rozmawiali z prof. Agnieszką Mastalerz-Migas konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, a od lipca 2021 r. przewodniczącej Zespołu do spraw zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) powołanego przez Ministra Zdrowia, Tomaszem Zielińskim i z-cą Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Bernardem Waśko m.in. o zmianach w POZ oraz nt. wprowadzenia opieki koordynowanej czy kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle.

   Drugim ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie przez Pana Jakuba Adamskiego Dyrektora Departamentu Strategii i Działań Systemowych wraz ze współpracownikami wyników badania przeprowadzonego we współpracy z organizacjami pacjentów „Opinie na temat funkcjonowania ochrony zdrowia” oraz przedstawienie koncepcji projektu Rzecznika Praw Pacjenta w ramach FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027).

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 28 października 2021r.

   28 października 2021r. odbyło się kolejne spotkanie on-line Rady Organizacji Pacjentów. Dyskusja dotyczyła praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Z organizacjami pacjentów spotkali się m.in. Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz Zuzanna Miernicka, Naczelnik Wydziału Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjenta.

  W czasie spotkania omawiano definicję zbiorowych praw pacjenta i wyjaśniano, co należy rozumieć przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów oraz podawano przykłady praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Organizacje pacjentów biorące udział w spotkaniu wskazywały przykłady obszarów, w których mogą być naruszane zbiorowe prawa pacjentów. Rozmawiano też o możliwych rozwiązaniach oraz interwencjach ze strony Rzecznika Praw Pacjenta. Stowarzyszenie Metalowych Serc reprezentował Prezes Gerard Szczygieł.

Udział w projekcie “Cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe Podkarpacie”

   Od 6.09.2021r.  do 18.10. 2021r. dwudziestu członków Stowarzyszenia Metalowych Serc realizowało projekt “Cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe Podkarpacie”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Szkolenie komputerowe oparte o moduły ECDL, zakończone egzaminami i certyfikacją ECDL,  odbyło się  w wymiarze 64h obejmujących 3 obszary kompetencji (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści). Program szkolenia zawierał: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Uczestnicy otrzymali dodatkowo podręcznik odpowiadający programowi szkolenia.

POSIEDZENIE  PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU ds. KARDIOLOGII

   7 października 2021r.  przedstawiciel naszego Stowarzyszenia uczestniczył w  posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii  z udziałem Prezesa Global Heart Hub (międzynarodowej organizacji non-profit integrującej pacjentów z chorobami kardiologicznymi z całego świata)  Pana Nila Johnsona. W spotkaniu wzięli udział eksperci z dziedziny kardiologii oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich. Tematem debaty była „ Rola organizacji pacjenckich w kreowaniu polityki zdrowotnej państwa”. Udział w posiedzeniu Pana Nila Johnsona stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w dziedzinie kardiologii w Polsce i na świecie.

Link do transmisji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xspdocumentId=BDD13A7849B6A8A1C1258736003FE1DA&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 22 września 2021r.

    22 września 2021 r. odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta z udziałem Pani prof. Agnieszki Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, a od lipca 2021 r. przewodniczącą Zespołu do spraw zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) powołanego przez Pana Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia. W spotkaniu wzięli udział: Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber oraz Minister Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta.
Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej składa się z 11 członków, w tym przewodniczącego oraz dwóch zastępców przewodniczącego. Ma za zadanie przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich. Zespół ma – za pośrednictwem przewodniczącego – zaprezentować Ministrowi Zdrowia przygotowane propozycje rozwiązań nie później niż do 30 czerwca 2022 roku.
Podczas spotkania Rady Organizacji Pacjentów Organizacje Pacjentów zgłaszały swoje postulaty i oczekiwania wobec obecnie funkcjonującego systemu POZ. Wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Panią Konsultant oraz członkami Zespołu ds. reformy POZ zastanawiano się nad możliwościami wdrożenia stosownych rozwiązań systemowych, dobrych dla pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W imieniu Stowarzyszenia Metalowych Serc głos zabrała lekarz kardiolog Alicja Pietruszka – Zasadny.

https://www.gov.pl/web/rpp/rada-organizacji-pacjentow-dyskutowala-o-zmianach-w-poz?fbclid=IwAR3b2d_EooOg6zvZJ8_G7yDV7ssvumEE6taWOCUxqNgKNLFUNtaJLioAna4

PRZEMYSKI DZIEŃ SERCA

   28 sierpnia 2021r. odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna akcja edukacyjno – zdrowotna dla mieszkańców Przemyśla i okolic pt. „Przemyski Dzień Serca” przeprowadzona przez Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu oraz Partnerów:
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – kierunek: Pielęgniarstwo
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu.
Event rozpoczął Przemyski Klub Biegacza pod kierunkiem Barbary i Mieczysława Jałochów rozgrzewką i biegiem z Rynku ulicami Kazimierzowską i Franciszkańską.
Wszystkich zebranych przywitali: Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc Gerard Szczygieł, Założyciel i Honorowy Prezes Stowarzyszenia lek. kardiolog Alicja Pietruszka- Zasadny, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia dr n. med. Edyta Guty oraz Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa lek. Maciej Lewicki.
W czasie prowadzonej akcji prozdrowotnej można było skorzystać z badań, takich jak: pomiary saturacji, tętna, ciśnienia tętniczego, glikemii, cholesterolu, EKG oraz wykonać pomiary masy ciała wraz z analizą składu, obliczyć BMI, określić poziom ryzyka schorzeń układu krążenia.
Wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarzy Marcina Łubiasza i Krystiana Szkołę z Oddziału Kardiologicznego naszego szpitala. Wykonano blisko 200 kart oceny ryzyka SCORE wystąpienia incydentu sercowo- naczyniowego, przebadano ok. 350 mieszkańców przez lekarzy i studentów Pielęgniarstwa PWSW pod nadzorem dydaktyków.
Porad życiowych udzielały również członkinie z Klubu Kobiet Po Mastektomii „Amazonki” w Przemyślu z Prezesem Małgorzatą Barańską.
Zebrani mogli obejrzeć również wspaniałą lekcję udzielania pierwszej pomocy z użyciem aparatu do defibrylacji AED oraz skorzystać z indywidualnej lekcji nauki na fantomie.
Dzięki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu była możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 . Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali dyrektor Rafał Kijanka i ratownicy medyczni: Piotr Jakimiec i Piotr Sobczak z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.
Ponadto, Łukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia MANKO wręczył certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom Panu Prezydentowi Przemyśla – Wojciechowi Bakunowi, a także certyfikat Partnera Kampanii Solidarni z Seniorami Prezesowi Stowarzyszenia Metalowych Serc Gerardowi Szczygłowi. Ambasadorem Głosu Seniora została lek. kardiolog Alicja Pietruszka – Zasadny.

   Serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji Przemyskiego Dnia Serca kierujemy do:
Dr n. med. Barbary Stawarz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Dr n. med. Łukasza Wiśniowskiego – Kierownika Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Dr n.med. Edyty Guty – Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW
Marcina Sowińskiego – Kierownika Działu Organizacji i Promocji PWSW
Danuty Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Przemyślu
Renaty Nowakowskiej – Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” w Przemyślu
Beaty Domki – Kierownik Działu Administracji i Obsługi PCKiN „Zamek”
Rafała Kijanki – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu
Barbary i Mieczysława Jałochów – Przemyski Klub Biegacza
Arturowi Wilguckiemu – Redaktorowi Naczelnemu „Życia Podkarpackiego”
Agnieszki Marszał – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego „ASTRA” w Przemyślu
Tadeusza i Mariana Szeligi – Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców „Szeliga” w Żurawicy
Solistów i Zespołów z Klubu Wojskowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu
Zdjęcia z wydarzenia w Zakładce GALERIA

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 19 sierpnia 2021r.

   19 sierpnia 2021r. uczestniczyliśmy w bardzo ważnym spotkaniu Rady Organizacji Pacjentów na spotkaniu Rady Organizacji Pacjentów przy Rzecznik Praw Pacjenta  z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ważnym dla całego systemu ochrony zdrowia projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Projekt, wraz z uzasadnieniem i OSR, jest dostępny na stronach RCL https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349305

   Spośród najważniejszych założeń projektu wymienić można takie kwestie, jak:
– obowiązkowa autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą rodzaju świadczenia szpitalne, finansowanych ze środków publicznych;
– nowe zasady akredytacji podmiotów leczniczych, rozumianej jako dobrowolny system zewnętrznej oceny jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta;
– obowiązek prowadzenia w szpitalach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, obejmującego m.in. monitorowanie zdarzeń niepożądanych (tzn. prowadzenia rejestru takich zdarzeń, dokonywania ich systematycznej analizy oraz wdrażania wniosków z analiz, w celu zapobiegania wystąpieniu zdarzeń niepożądanych w przyszłości);
– wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów medycznych oraz dookreślenie zasad ich tworzenia i finansowania.
Niezwykle ważnym elementem proponowanej regulacji są obszerne zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przewidujące stworzenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód wynikających ze zdarzeń medycznych.

SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW 28 lipca 2021r.

   Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy są bardzo ważne z punktu widzenia pacjentów i dostępu do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  W związku z tym wydarzeniem Organizacje działające w Radzie uczestniczyły w dniu 28 lipca 2021r. w spotkaniu Rady Organizacji Pacjentów w trybie pilnym, aby przedyskutować temat zmian i jak najlepiej przygotować się do wysłuchania dot. ustawy refundacyjnej w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30 lipca 2021r.
W spotkaniu wzięli udział Minister Bartłomiej Chmielowiec- Rzecznik Praw Pacjenta, Pani Marzanna Bieńkowska – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji ,Pan Paweł Grzesiewski – Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Pan Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych.

FORUM WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ 18-19 czerwca 2021 r.

   Forum Wymiany Wiedzy i Doświadczeń to regularna inicjatywa spotkań organizowanych przez Novartis w Polsce z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi polskich pacjentów, podczas których prowadzone są rozmowy o najważniejszych aspektach ochrony zdrowia, tematach ważnych z perspektywy pacjenta i systemu opieki, dzieleniu się doświadczeniami, wiedzą, opiniami.
W tym roku po raz pierwszy przedstawiciele Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu – Gerard Szczygieł i Grzegorz Strzałkowski wzięli udział w tym wydarzeniu.
Prelegenci Forum:
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelnia Łazarskiego
Stefan Bogusławski, ekspert rynku zdrowia
Maria Libura, ekspert, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna cowzdrowiu.pl
Igor Grzesiak, wiceprezes zarządu, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Novartis:
Michał Bichta, Marta Wielondek – powitanie, oficjalne otwarcie spotkania
Aneta Poznańska – wprowadzenie do spotkania
Wojciech Nowak – prezentacja dot. perspektywy europejskiej
Katarzyna Raczyńska, Beata Jankowiak-Bolko – moderacja spotkania
Paweł Wakor, Anna Ciepiela, Joanna Bogdanowicz

SPOTKANIE POROZUMIENIA ORGANIZACJI KARDIOLOGICZNYCH ZE ŚRODOWISKIEM DECYDENTÓW  I EKSPERTÓW
  • W dniu 31 maja 2021r. odbyło się spotkanie Porozumienia Organizacji Kardiologicznych z Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem – Rzecznikiem Praw Pacjenta.

      W spotkaniu wzięli udział: Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji – Marzanna Bieńkowska, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii – prof. Jarosław Kaźmierczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego –  prof. Adam Witkowski, prof. Marcin Czech – ekspert z zakresu farmakoekonomii oraz Przedstawiciele Porozumienia Organizacji Kardiologicznych.

       Przedstawienie obecnej sytuacji osób z chorobami serca z perspektywy pacjenta – Agnieszka Wołczenko,  dr Marta Kałużna-Oleksy – perspektywa klinicysty. Komentarz Rzecznika Praw Pacjenta – Bartłomieja Chmielowca – problemy pacjentów kardiologicznych z perspektywy urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

    Sesja pytań i odpowiedzi dla Organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych.

SZKOLENIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW PRZY RZECZNIKU PRAW PACJENTA

   W dniu 20 maja 2021 r. odbyło się szkolenie Rady Organizacji Pacjentów, na którym pracownicy Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta udzielili  odpowiedzi na pytania związane z  dostosowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych Organizacji – do zmiany przepisów związanych z cyfryzacją.

Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r., która nakazuje zwiększenie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności, co powinno poprawić konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, a także zmniejszyć koszty ponoszone przez organy sektora publicznego związane z dostępnością cyfrową i mobilną.

 SZKOLENIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW PRZY RZECZNIKU PRAW PACJENTA

   W dniu 28 kwietnia 2021 r. odbyło się szkolenie Rady Organizacji Pacjentów na temat „Udział organizacji pacjentów w procesie legislacji”. Szkolenie przeprowadzili  prawnicy  – Dyrektor Departamentu Prawnego – Pan Paweł Grzesiewski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających – Pan Konrad Miłoszewski.

IV SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW PRZY RZECZNIKU PRAW PACJENTA

24 lutego 2021r. odbyło się spotkanie on-line Rady Organizacji Pacjentów zorganizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny oraz Prezes Gerard Szczygieł.

W programie spotkania:

? Informacja Rzecznika Praw Pacjenta o podjętych działaniach – Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta

? Dochodzenie roszczeń przez pacjentów – aktualne działania RPP oraz wizja nowego modelu pozasądowego. Tomasz Młynarski Za-ca Dyrektora Departamentu Prawnego

? Omówienie problemu objęcia organizacji pozarządowych Tarczą Antykryzysową – dyskusja moderator Jakub Gołąb Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji.

METALOWI WSPIERAJĄ WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

4 lutego2021r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się przekazanie naszego unikalnego  zestawu kubków wylicytowanych na stronie FB Stowarzyszenia Metalowych Serc Panu Piotrowi Tomańskiemu. Szczęśliwy zwycięzca nie krył radości. Wylicytowana kwota zasiliła  konto 29 finału WOŚP. #WSPIERAMY WOŚP #SIE POMAGA #29 FINAŁ WOŚP #WESPRZYJ I TY

 

   I FORUM LIDERÓW POROZUMIENIA ORGANIZACJI KARDIOLOGICZNYCH

19 listopada 2020r. odbyło się online spotkanie Liderów Organizacji należących do  Porozumienia Organizacji Kardiologicznych. W czasie spotkania przedstawiona została  idea Porozumienia – RAZEM DLA SERCA. Omówiono palące problemy dotyczące niewydolności serca oraz dyskutowano nad tym,  jak powinna wyglądać opieka nad osobami z niewydolnością serca w Polsce.

III SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW PRZY RZECZNIKU PRAW PACJENTA

    28 października 2020 r. odbyło się online III Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów zorganizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Na spotkaniu poruszonych zostało wiele tematów i problemów dotyczących funkcjonowania pacjenta w czasie COVID-19 zwłaszcza pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wraz z przedstawicielami innych organizacji pacjenckich rozmawiano o aktualnych potrzebach pacjentów. Sytuacja służby zdrowia staje się coraz bardziej dramatyczna, dlatego należy szukać rozwiązań, aby to natychmiast zmienić. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny .

II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

 

       7 maja 2020r. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów.

    W ramach prac Rady przewidziane są działania zmierzające do wprowadzenia zmian przepisów prawa oraz rozwiązań poprawiających przestrzeganie praw pacjenta w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, jego bezpieczeństwa w trakcie ich udzielenia oraz szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia w kierunku pacjentocentrycznym.

    Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania była próba odpowiedzi na pytania – Czy epidemia koronawirusa zmieni Polski system ochrony zdrowia? Czy po zakończeniu tej wyjątkowej sytuacji staną przed nami nowe wyzwania, jak będzie wyglądał system opieki zdrowotnej w Polsce po epidemii, czy będziemy musieli tworzyć nowe procedury, poprawiać programy lekowe, czy zaczniemy na stałe korzystać z porady telemedycznej?

    Na wstępie, Rzecznik Praw Pacjenta przekazał organizacjom informacje o działaniach, które podjął w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Mają one na celu wsparcie pacjentów w czasie jej trwania. Podzielił się również sygnałami i opiniami wpływającymi do Biura na temat bieżącej sytuacji w służbie zdrowia oraz zakresu świadczonych usług medycznych i terapii w okresie występowania COVID19.

    Jednocześnie apelujemy do wszystkich pacjentów, którzy podejrzewają u siebie chorobę, żeby zgłaszali się do  swojego lekarza prowadzącego i postępowali zgodnie z jego zaleceniami.

Pacjencie pamiętaj, obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać Cię przed rozpoczęciem leczenia ani jego kontynuacją.

    Przedstawiciele organizacji pacjentów wskazywali problemy z jakimi spotkali się pacjenci i ich bliscy w trakcie epidemii. Główne z nich to utrudniony dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów. Duże zaniepokojenie budzą również kolejki oczekujących na zabiegi w szpitalach. Organizacje zaapelowały o jak najszybsze podejmowanie działań systemowych dla poprawy przestrzegania praw pacjenta w Polsce oraz wskazali sposoby ich rozwiązania.

   Jednym z nich jest kontynuacja porad udzielanych na odległość z wykorzystaniem technologii, czyli tzw. telemedycyna. Zapewnia ona kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Rzecznik podkreśla, że świadczenia zdrowotne realizowane za pośrednictwem teleporady powinny być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza i również zachęca do tej formy konsultacji.

   Podczas spotkania poruszono wiele innych ważnych tematów i spraw związanych z obecną trudną sytuacją i wyzwaniami, które czekają nas po epidemii. Zostaną one podjęte również w zespołach roboczych Rady Organizacji Pacjentów.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

 STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC reprezentował na tym spotkaniu Członek Zespołu ds. chorób cywilizacyjnych Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta Pani Doktor Alicja Pietruszka – Zasadny.

PIERWSZE SPOTKANIE RADY ORGANIZACJI PACJENTÓW

                5 lutego 2020r. odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, podczas którego Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wraz z przedstawicielami Rady ustalili zadania i priorytety działań. ROP będzie działała spotykając się co najmniej 2 razy do roku, resztę prac prowadząc w trybie obiegowym oraz w formule Zespołów Roboczych. Powołano następujące zespoły: zespół ds. propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia, zespół ds. chorób cywilizacyjnych, zespół ds. onkologii, zespół ds. psychiatrii i neurologii , zespół ds. chorób rzadkich oraz zespół ds. seniorów.

                STOWARZYSZENIE METALOWYCH SERC W PRZEMYŚLU podejmie prace w zespole ds. chorób cywilizacyjnych. Zespół ten będzie zajmował się m.in. działaniami na rzecz profilaktyki, edukacji obywateli, szeroko rozumianej promocji zdrowia oraz nierówności w zdrowiu.

II KONGRES PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH W KRAKOWIE

                13 grudnia 2019 roku odbył się w Krakowie II KONGRES PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH, skupiający wokół siebie  społeczność chorych na schorzenia serca i naczyń. Kongres odbywał się jednocześnie z największą w Europie Środkowej konferencją kardiologów interwencyjnych – New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC). Program tegorocznego wydarzenia podzielony był na 3 części: systemową, naukową i edukacyjną.

                Komitet Organizacyjny i Naukowy w składzie prof. Dariusz Dudek , prof. Jerzy Sadowski i Beata Ambroziewicz – Prezes Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów( PUOP) swoimi krótkimi wystąpieniami  rozpoczęli kongres.

Organizatorzy zaplanowali interesujące wykłady i spotkania z wybitnymi polskimi kardiologami. Zebrani mieli możliwość spotkania sie z prawdziwą historią choroby z perspektywy pacjenta i lekarza. Dowiedzieli się również jak aktywnie żyć i walczyć z chorobą. Mogli  skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich.

            Członkowie Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu wzięli udział w tym wydarzeniu.

I FORUM ”SERCE  PACJENTA” W KATOWICACH

    28 września 2019 roku w Katowicach miało miejsce unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i organizacji pacjenckich zrzeszających pacjentów i ich bliskich, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. dr hab. Ewa Straburzyńska- Migaj.

  Celem, jaki postawili sobie Organizatorzy było dotarcie z wiedzą na temat profilaktyki, leczenia i konsekwencji stosowanych terapii do indywidualnych pacjentów i ich rodzin, organizacji pacjenckich, lokalnych centrów inicjatyw senioralnych, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych oraz organizacji pozarządowych i administracji lokalnej, których wsparcie przyczyniło się do sukcesu Forum.

   Bogaty program edukacyjny jaki przygotowali organizatorzy składał się między innymi z licznych warsztatów i czterech modułów edukacyjnych dla pacjentów: pacjent po zawale, pacjent z arytmią, pacjent z chorobami zastawki oraz pacjent z niewydolnością serca. Zorganizowano również porady prawno – ekonomiczne dotyczące zakładania organizacji pacjenckich, pozyskiwania środków finansowych przez te organizacje oraz sposobów współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

            Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu zostało zaproszone jako Partner do udziału w tym wydarzeniu. Było to dla nas ogromne wyróżnienie.