NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Główne obszary działania: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, rehabilitacja. 

         Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu powstało spontanicznie i wyrosło z potrzeby osób chorych, leczonych kardiologicznie. Współczesny tryb życia, sposób odżywiania, a także uwarunkowania genetyczne powodują szereg schorzeń kardiologicznych. Ci, których dotknął los, bardzo często byli pozostawieni samym sobie.  Zmagając się ze swoją chorobą, przeżywali traumę, izolowali się społecznie, nierzadko uznając, że ta dolegliwość nie pozwala im normalnie żyć. Mądrość zawarta w motto Stowarzyszenia ” Per aspera ad astra”  przejawia sie w szczególnej solidarności, szacunku, zrozumieniu i wszechstronnej wzajemnej pomocy.

            Pomysłodawczynią i założycielką Stowarzyszenia jest kardiolog Alicja Pietruszka-Zasadny, która w 1997roku wraz z kilkoma osobami, takimi jak pani doktor Danuta Markiewicz – Mleczko, Maria Guzdek, Barbara Hołowid, Stefania Walczak – Surowiecka oraz Grzegorz Strzałkowski, Henryk Mazurek i Marian Olszewski zawiązali Klub Metalowych Serc, później przekształcony w Stowarzyszenie Metalowych Serc.

            Wsparcia Stowarzyszeniu Metalowych Serc udzielili lekarze z województwa podkarpackiego oraz kardiolodzy i kardiochirurdzy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa w osobach: prof. dr. hab. med. Antoniego Dziatkowiaka, prof. dr. hab. med. Jerzego Sadowskiego, prof. dr. hab. med. Bogusława Kapelaka, prof. dr. hab. med. Jacka Dubiela,  prof. dr. hab. med. Krzysztofa Żmudki,  prof. dr. hab. med. Dariusza Dudka, prof. dr. hab. med. Jacka Legutko, prof. dr. hab. med. Grzegorza Opolskiego i wielu innych.

 

            Stowarzyszenie zostało zarejestrowane postanowieniem Sadu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 8 września 2005r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240966. Swoją działalność opiera na Statucie i innych uchwałach Stowarzyszenia. Działaniem obejmuje województwo podkarpackie.

 

Stowarzyszenie realizuje  swoje cele statutowe  poprzez:

  • prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych na otwartym sercu;
  • propagowanie zdrowego stylu życia;
  • nawiązywanie kontaktów między pacjentami;
  • likwidację samotności w chorobie;
  • tworzenie grup wzajemnego wsparcia;
  • wymianę doświadczeń i dostarczanie informacji osobom oczekującym na operacje;
  • realizowanie cyklicznych spotkań szkoleniowo- konsultacyjnych  z lekarzami specjalistami, konferencji naukowych;
  • organizowanie spotkań integracyjnych , wyjazdów rekreacyjno- wypoczynkowych;
  • upowszechnianie książek, broszur i ulotek tematycznych.

 

    Członkowie ,,Metalowych Serc” wspólnie z innymi Stowarzyszeniami od kilku lat organizują akcje prozdrowotne pod nazwą ,,Przegoń Zawał” i ,, Wyganiamy Raka”.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad medycznych i konsultacji z psychologiem oraz lekarzami, w tym  z ośrodków klinicznych w ramach spotkań ,,Klubu Pacjenta”. 

    Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi Miasta Przemyśla i Gminami Powiatu Przemyskiego oraz organizacjami środowisk lekarskich.

    Co roku organizowane są imprezy rekreacyjne np. ,,ogniska”, wycieczki, wyjazdy rekreacyjno – wypoczynkowe, Spotkania Opłatkowe, Dzień Kobiet oraz kolejne rocznice powołania Stowarzyszenia.

   Przez lata swojej działalności non profit Członkowie Stowarzyszenia całkowicie społecznie pracowali dla dobra pacjentów z chorobami serca. Zaangażowanie we wspólne cele wypełniało i nadal wypełnia ich codzienne życie oraz daje siły do pokonywania trudności.

    W całym okresie swojej  działalności w latach 1997-2019 Stowarzyszenie zrzeszało 220 członków, w tym 7 osób po przeszczepach serca, ponad 70 osób po pomostowaniu naczyń wieńcowych CABG, ponad 70 po wymianie zastawki serca, pozostali członkowie są po innych zabiegach operacyjnych serca i naczyń oraz implantacji elektrycznych urządzeń wszczepialnych.

 

    Przez cały okres działalności Klubu i Stowarzyszenia w jego pracach aktywnie uczestniczy założycielka i Honorowy Prezes doktor Alicja Pietruszka – Zasadny.