TELEMONITORING URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH – publikacja raportu

    Stowarzyszenie Metalowych Serc w Przemyślu i Organizacje Pacjenckie zrzeszone w ramach Porozumienia Organizacji Kardiologicznych „Razem dla serca” oraz Stowarzyszenie ICDefibrylatorzy udzieliły Patronatu nad publikacją  “Wykorzystanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w celu poprawy opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Stan obecny i proponowane zmiany”. Patronami publikacji są m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, liczne towarzystwa naukowe, w tym Sekcja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych w kardiologii
W kardiologii, w tym w szczególności w zakresie opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, istnieje potrzeba wprowadzania pilnych zmian o charakterze systemowym, które umożliwią szersze wykorzystanie technologii innowacyjnych w celu zapewnienia kompleksowej opieki na wyższym poziomie jakościowym. Przykładem takiej technologii jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych („TMUW”), wykorzystywany w opiece nad pacjentami kardiologicznymi po implantacji ICD/CRT-D.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia pacjentów na całym świecie. Z uwagi na skalę problemów związanych z niewydolnością serca, podejmowane są działania mające na celu optymalizację sposobu sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami kardiologicznymi. Powyższe może nastąpić poprzez stosowanie TMUW – rekomendowanej przez ekspertów technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Zasadność oraz potrzeba szerszego wykorzystania technologii telemedycznych, takich jak TMUW, jest szczególnie widoczna w dobie pandemii COVID-19, kiedy to dostęp do leczenia w placówce może być znacznie utrudniony.

Wśród podstawowych korzyści, które wynikają z monitorowania pacjentów z wykorzystaniem TMUW, należy wskazać m.in. ograniczenie nieuzasadnionych medycznie wizyt w poradniach, możliwość podjęcia szybszej interwencji medycznej czy też poprawę wyników zdrowotnych osiąganych przez pacjentów objętych TMUW. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych to również możliwości optymalizacji działań placówki medycznej oraz efektywniejszego wykorzystania jej zasobów kadrowych.

Z uwagi na zasadność, możliwość oraz potrzebę zwiększenia udziału TMUW w systemie opieki zdrowotnej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza wraz z ekspertami medycznymi przygotowała raport specjalistyczny Wykorzystanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w celu poprawy opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Stan obecny i proponowane zmiany, mający na celu promocję TMUW jako kompleksowego, wysokojakościowego sposobu sprawowania opieki telemedycznej nad pacjentami z niewydolnością serca. Publikacja opisuje kluczowe uwarunkowania społeczno-prawno-organizacyjne dotyczące poszczególnych aspektów stosowania TMUW, a także możliwe propozycje zmian systemowych umożliwiających szersze wykorzystanie przedmiotowej technologii.

Patronami publikacji są m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, liczne towarzystwa naukowe (w tym sekcje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz 12 organizacji pacjenckich (w tym organizacji zrzeszonych w ramach Porozumienia Organizacji Kardiologicznych „Razem dla serca” oraz grupy ICDefibrylatorzy).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu – jest on dostępny bezpłatnie w wersji pełnej i skróconej na stronie internetowej: http://telemedycyna-tmuw.pl/.